Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

  Büdcə Təşkilatları üçün 1 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı üzrə”
  Büdcə Təşkilatları ücün 2 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Pul Vəsaitlərinin hərəkəti haqqında Hesabat”
  Büdcə Təşkilatlari ücün 3 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər”
  Büdcə Təşkilatları üçün 4 №-li Milli Mühasibat Uçotunun Standartı “Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri”
  Büdcə Təşkilatları ücün 5 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Borclara aid edilən xərclər üzrə”
  Büdcə Təşkilatları üçün 6 №-li Milli Mühasibat Uçotunun Standartı “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları”
  Büdcə Təşkilatları ücün 7 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyalarin uçotu üzrə”
  Büdcə Təşkilatları ücün 8 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Birgə müəssisələrdə iştirak payları”
  Büdcə Təşkilatları üçün 9 № li Milli Mühasibat Uçotu Standarti “Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər”
  Büdcə Təşkilatları üçün 10 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Hiperinflyasiya Şəraitində Maliyyə Hesabatlari üzrə”
  Büdcə Təşkilatları üçün 11 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Tikinti müqavilələri”
  Büdcə Təşkilatları üçün 12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Ehtiyatlar”
  Büdcə Təşkilatlari üçün 13 № li Milli Mühasibat Uçotu Standarti “İcarə”
  Büdcə Təşkilatları ücün 14 №-li Milli Mühasibat Uçotunun Standartı “Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr”
  Büdcə Təşkilatları üçün 15 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Maliyyə Alətləri: Məlumatın Açıqlanması və Təqdim edilməsi”
  Büdcə Təşkilatları üçün 16 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Daşınmaz əmlaka investisiyalar”
  Büdcə Təşkilatları üçün 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar ”
  Büdcə Təşkilatları üçün 18 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Seqment Hesabatları”
  Büdcə Təşkilatları üçün 19 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı «Qiymətləndirilmiş Öhdəliklər, Şərti Öhdəliklər və Şərti Aktivlər»
  Büdcə Təşkilatları üçün 20 №-li Milli Mühasibat Uçotunun Standartı “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanmasi”
  Büdcə Təşkilatları üçün 21 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin qiymətdən düşməsi”
  Büdcə Təşkilatları üçün 22 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması”
  Büdcə Təşkilatları üçün 23 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər (Vergilər və Transferlər)”
  Büdcə Təşkilatları üçün 24 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “ Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı”
  Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat. ƏLAVƏ 1
_Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat. ƏLAVƏ 2
_Xalis Aktivlər/Kapitalda Dəyişikliklər haqqında hesabat. ƏLAVƏ 3
  Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında hesabat. ƏLAVƏ 4
  Hesablar Planı. ƏLAVƏ 5